‘De kunst van het gemis’Abstract ‘De kunst van het gemis’

 .

Onze tijd staat bol van de contradicties: Hoe kan men een overvloed aan consumptievrijheid rijmen
met een dreigende ecologische ramp? Hoe kan men ongebreidelde genotszucht rijmen met de dood
van het verlangen? Hoe kan men democratie rijmen met politieke machteloosheid? In deze context
van existentieel gemis wordt een actuele studie van melancholie relevant.

 .

Melancholie verwijst voor ons naar een bewustzijn van het vergankelijke en van het gemis en kan
de motor zijn van een zoektocht naar zingeving. Bovendien draagt melancholie, zo leren ons actuele
cultuurfilosofen, een spel-element en een theatraliteit in zich.

 .

Die inherente dramaturgie willen we bestuderen en uittesten via het medium theater, in een
kruisbestuiving met beeldende kunst. Hoe kunnen we in het theater, bij uitstek het medium van
de kortstondigheid en het hier-en-nu, komen tot een creatief aanvaarden van en spelen met onze
eindige existentie? Hoe kunnen we de melancholie productief maken in deze laatkapitalistische
maatschappij? ? Hoe kunnen we ver- beeldend spelen met de logica van het ‘hebben’ zodat uitzicht
mogelijk wordt op een nieuwe staat van ‘zijn’?

 .

Om dat te onderzoeken starten theatermakers (Adriaan Van Aken en Kris Cuppens) en een beeldend
kunstenaar (Wim Lambrecht) binnen onder leiding van projectverantwoordelijke Geert Kestens
(LUCA-School of Arts, opleiding Drama) een samenwerking met een reflectieteam van literatuur-
en theaterwetenschappers (Bart Philipsen, Els Janssens), een psychoanalyticus (Jan Van Camp),
een kunstfilosoof (Stéphane Symons) en een theaterprogrammator (Marijn Lems, STUK). Samen
willen we een actuele dramaturgie van melancholie in kaart brengen. Dat gaan we eerst doen via
een artistiek symposium (6 tot 8 maart 2013). Daarna willen we onze inzichten en vragen omzetten
in schriftuur en ensceneringen. Daartoe zetten we workshops en voorstellingen op. We willen
samen met de studenten Drama ook onderzoeken hoe bestaande klassieke repertoireteksten
die als melancholisch geboekstaafd staan, aan de hand van die actuele dramaturgie bewerkt en
geënsceneerd kunnen worden.

 .

Abstract ‘The art of loss’

 .

Our time is full of contradictions: How can an abundance of consumer freedom be reconciled with an
impending ecological disaster? How can we reconcile unbridled indulgence with the death of desire?
How can one reconcile democracy with political powerlessness? In this context of existential loss a
current study of melancholy is relevant.

 .

In this research project we don’t want to narrow melancholy down to a nostalgic focus on the past
or on a paradisiacal state of authenticity. Melancholy refers to an awareness of the ephemeral
and the loss and thus can be the motor of a quest for meaning. Moreover, melancholy, as culture
philosophers teach us, carries a game element and a theatricality within. We want to study that
inherent dramaturgy and test it through the medium of theatre, in a cross-fertilisation with the visual
arts. Is it possible that in the theatre, the medium par excellence of the brevity and the here and
now, we attain a creative acceptance and play with our finite existence in this late capitalist society?
How can the logic of ‘having’ be productively and imaginatively turned inside out through melancholy
so that a perspective is obtained on a new state of ‘being’?

 .

In order to investigate that, two actors (Adriaan Van Aken en Kris Cuppens) and a visual artist (Wim
Lambrecht) start a collaboration with a reflection team consisting of literature and theatre scholars
(Bart Philipsen, Els Janssens) , a psychoanalyst (Jan Van Camp), a philosopher of art (Stéphane
Symons) and a theatre programmer (Marijn Lems, STUK). The project is coordinated by Geert
Kestens (Luca-School of Arts, Drama section). Together, they want to map an actual dramaturgy
of melancholy and test it on creative and possibly innovative forms of writing and staging. They
also want to investigate how existing classical and allegedly melancholy repertoire could be staged
and edited on the basis of the actualised dramaturgy. They will develop these insights in articles
and lectures at a symposium on the art of loss (March 6. to 8. 2013). They will set up workshops,
performances and plays.

 .

Print Friendly, PDF & EmailCopyright © 2021 AO Opleiding Drama (LUCA School of Arts – Campus Lemmens)
,