logo

Profiel

Missie

LUCA Drama leidt makende spelers en spelende makers op met taal en tekst als hoeksteen en overdracht van betekenis als leidraad.

LUCA Drama zet in op de vorming van podiumkunstenaars die ontvoogd, nieuwsgierig, zelfredzaam en verantwoordelijk in de wereld werken, leven en standpunt innemen. Zij doen dat vanuit een eigen artistiek profiel, een eigen verhaal en de noodzaak om dat verhaal te brengen.

LUCA Drama leidt kunstenaars op met een sterke ambachtelijke kunde en een degelijke vakkennis die breed en flexibel kunnen opereren als autonoom of uitvoerend artiest. Het zijn artistieke onderzoekers die zowel vanuit een individueel als collectief traject, zowel vanuit een brede kijk als een specifieke focus, zowel vanuit het biografische als het maatschappelijk relevante, op een discipline-overschrijdende en grensverleggende manier kijken naar de mens.

 

Visie

Spelers/makers binnen de podiumkunsten

De opleiding leidt spelers op die kunnen maken en makers die kunnen spelen. De speler ziet de maker als bron van inspiratie en vice versa. De uiteindelijke verhouding tussen speler/maker wordt – doorheen de opleiding en daarna – bepaald door de student/de artiest zelf. Hij kiest op welke aspecten hij verdiepend of verbredend wilt inzetten.

Taal, tekst als hoeksteen en betekenisoverdracht als leidraad.

Tekst is de hoeksteen van ons profiel en de motor van onze werking. We focussen op de interpretatie en het inzetten van bestaande teksten en de creatie van nieuw materiaal. We beperken tekst niet tot een coherente samenstelling van woorden en zinnen, maar interpreteren tekst als een reeks semiotische tekens die in een communicatieve situatie als een geheel wordt ervaren. De student moet de vaardigheid en de drang hebben om al makend, schrijvend en spelend uit te zoeken wat tekst vandaag en in de toekomst kan zijn.

Een eigenzinnig artistiek profiel, een eigen verhaal en een noodzaak

‘Vorm, biografie en standpunt’ is het denkkader van waaruit de opleiding kwaliteit definieert en van waaruit de speler/maker zijn individueel artistiek traject ontwikkelt. De uitbouw van een eigen stijl, de verdere ontwikkeling van de eigen bagage en de verdieping van zijn verhouding t.o.v. de wereld vormen de driehoek die de artistieke ontwikkeling van de student aanstuurt.

Ambacht en kunde, vakkennis, academisch onderbouwd

De opleiding maakt een heldere, duidelijke keuze voor ambacht en kunde als fundamenten voor de uitbouw van een artistieke loopbaan. De keuze voor Tekst als uitgangspunt impliceert een gevoeligheid voor taal en nuancering, naast analysevaardigheden en inzicht. Daarnaast is de technische beheersing van lichaamstaal en stem cruciaal. In theorievakken wordt aan de student een brede bagage van kunst en samenleving aangereikt, om een eigen referentiekader op te bouwen. Vakkennis wordt opgetild en academisch onderbouwd. Kunst en wetenschap gaan hand in hand.

Artistieke ondernemers met een mening

Omdat talent, kunde en een brede inzetbaarheid niet volstaan in de complexe en onzekere realiteit van het huidige podiumlandschap, moeten de opleiding en de studenten als artistiek ondernemers te werk gaan. Autonoom artistiek ondernemerschap dat de zelfredzaamheid overstijgt, solo of in collectief verband, om dan vervolgens – vanuit die autonomie – standpunt in te nemen én een maatschappelijke bijdrage te leveren: een concrete artistieke stellingname in het maatschappelijke debat.

Disciplinegebonden en discipline-overschrijdende onderzoekers

Een artistieke praktijk ontstaat en ontwikkelt zich vanuit en binnen de spannende en onzekere context van een snel veranderende samenleving. We zetten in op een onderzoekende, kritische en nieuwsgierige houding bij onze studenten en docenten. We stimuleren dit door niet alleen in te zetten op onderzoek naar het theatrale, maar ook naar het interdisciplinaire werken, over de verschillende campussen van LUCA School of Arts heen. We zetten in op een doorgedreven integratie van onderzoek in onderwijs en op intense ontmoetingen met vernieuwende podiumpraktijken en ook andere artistieke, maatschappelijke en wetenschappelijke praktijken.

Inbedding in het kunstenveld en gerichtheid op de wereld

LUCA Drama wil een onderwijsomgeving zijn, ingebed in een lokaal maar ook regionaal en stilaan internationaal landschap, waarbinnen docenten en studenten samen tot een verhaal kunnen komen. Zij wil zich niet neerleggen bij ‘de realiteit’, maar ziet zichzelf als creatieve instelling verplicht om de nodige verbeelding aan de dag te leggen en steeds te evolueren, vanuit dromen en gevoelde noden. De opleiding wil niet pretenderen dat we weten hoe de podiumkunsten er binnen 10 jaar gaan uitzien, maar wil dit samen met alle betrokkenen ontdekken.

 


Print pagePDF page
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram