logo

Organisatorische structuur

Organisatorische structuur LUCA Drama

 • Opleiding Drama
 • Onderzoek
 • POC Kernteam
 • Opleidingshoofd
 • Algemene coördinator
 • Communicatie verantwoordelijke/ coördinator
 • Studie- en trajectbegeleider
 • Budget- en techniek coördinator

 

In de POC Drama zetelen alle docenten binnen de opleiding, het aanspreekpunt Drama van DOK en studentenvertegenwoordigers uit alle opleidingsfasen. De leden van het Kernteam wonen de POC-vergaderingen bij met een adviserende functie. Het opleidingshoofd zit de vergadering voor.

De POC vergadert gemiddeld tweemaandelijks en heeft een beleidsvoorbereidende, informatieverstrekkende en adviserende functie op het niveau van de hele opleiding en t.a.v. het faculteitsbestuur Kunsten. Gezien de beperkte grootte van de opleiding dient de POC ook als overlegorgaan voor de docenten en studenten om dingen op elkaar af te stemmen.

Voor het nemen van beslissingen en het formuleren van voorstellen t.a.v. de faculteit, doet de POC een beroep op het voorbereidende werk van het Kernteam.

De POC is o.m. bevoegd op het vlak van:

 • de voorbereiding van de begroting
 • de beleidsplannen en het jaarverslag
 • de jaarplanning, lessenroosters en examenplanning
 • de algemene onderwijskwaliteit en –methodiek
 • de curriculum- en cursusontwikkeling
 • de bevordering van synergie met andere opleidingen (en afstudeerrichtingen) binnen en 
buiten LUCA
 • de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek
 • de voorbereiding van de onderwijsvisitaties en de instellingsreview
 • voorstellen voor de invulling van de onderwijstaken
 • voorstellen voor deskundigheidsbevordering en navorming
 • informatiedoorstroming
 • de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de kunsten

De POC functioneert bij consensus. Wanneer over een bepaalde aangelegenheid geen consensus kan worden bereikt, worden de uiteenlopende standpunten ter beslissing voorgelegd aan het faculteitsbestuur, onverminderd de adviesbevoegdheid van de faculteitsraad.

 

Het Kernteam staat in voor het dagelijks bestuur en organisatie van de opleiding Drama, en wordt gecoördineerd door de algemene coördinator in samenspraak met het opleidingshoofd. Het bestaat uit de volgende leden:

– Een algemeen coördinator (Stefanie Lambrechts) :

o coördinatie Kernteam

o coördinatie/organisatie opleiding

-Een coördinator (Kristof Van Perre):

o organisatie/coördinatie opleiding

o communicatie

– Een coördinator (Jos Verlinden):

o techniek

o budgetbeheer

– Een studie- en trajectbegeleider (Els Jourquin)

– Het opleidingshoofd (Kris Cuppens)

Het Kernteam is het zenuwcentrum binnen de organisatiestructuur. Er wordt gestreefd naar

een permanentie tussen 9u en 18u op lesdagen, zodat studenten en docenten steeds met dringende vragen ergens terecht kunnen. Het Kernteam komt elke dinsdag samen met het opleidingshoofd en baseert zich op de input van de POC bij de ontwikkeling van beleidsdoelstellingen. Het kader ervan wordt bepaald door de visie van de opleiding, het hoger onderwijslandschap, het professionele artistieke milieu en de visie van de faculteit op onderwijs en onderzoek.

 

De voornaamste taken van het Kernteam zijn:

 • beleidsvoorbereidend werk
 • voorbereiden van de POC
 • de door de POC genomen beslissingen uitvoeren, communicatie naar alle betrokkenen van opmerkingen, kritische adviezen en vragen die op een POC worden 
geformuleerd
 • opvolgen van specifieke problemen op het gebied van onderwijsontwikkeling, 
beoefening van de kunsten, kwaliteitszorg en personeelsbeleid
 • dagelijkse coördinatie

 

 

 


Print pagePDF page