logo

Toelatingsproef

Inschrijving – BELANGRIJK !

Er is een verplichte inschrijving voor de driedaagse toelatingsproeven.

Via deze link kan je inschrijven: https://toelating.luca-arts.be/artistieke-toelatingsproef

Het tekstmateriaal voor de toelatingsproef kan je hier downloaden: Tekstmateriaal Toelatingsproef.

Check de toelatingsvoorwaarden! : Toelatingsvoorwaarden

Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden kan je niet toegelaten worden tot de opleiding. Kandidaten met een Nederlands of ander buitenlands diploma wordt aangeraden dit vooraf aan ons te signaleren. Wij zijn een academische bachelor en masteropleiding. Alle info over diploma en andere voorwaarden kan je op de pagina Toelatingsvoorwaarden gelinkt terug vinden. Zit je nog met vragen dan kan je steeds met ons contact opnemen via : .img@.img

 

TOELATINGSPROEF LUCA DRAMA voor het academiejaar 2018-2019

LUCA School of Arts- campus Leuven

                

Sessie 1: Van 8 tot 9 april 2019
Sessie 2: Van 1 tot 2 juli 2019
Sessie 3: Van 22 tot 23 augustus 2019
Terugkomdag (optioneel): 26 augustus 2019

Wat willen wij op twee dagen van jou te weten komen?

LUCA Drama leidt podiumkunstenaars (acteurs, theatermakers, schrijvers…) op die vanuit een eigen artistiek profiel en noodzaak een weg vinden in de wereld. Ze kunnen breed en flexibel functioneren, zowel als scheppend of uitvoerend artiest.

We doen dit door in onze opleiding in te zetten op spelen én op maken. De speler moet voldoende maker zijn, en de maker voldoende speler. Doorheen de opleiding evolueer je vanuit deze twee pijlers naar een eigen profiel. Je kiest gaandeweg op welke aspecten je verdiepend of verbredend wilt inzetten en in welke context je dat wilt doen. De éénjarige
artistieke master zet in op oriëntatie binnen een zuiver artistiek werkveld, de twee jarige artistiek-educatieve master zet in op het inzetten van je artistieke vaardigheden en kunstenaarschap binnen o.m. sociale en educatieve contexten.

In ons programma nemen tekst en taal een centrale plaats in. Als student moet je de drang hebben en de vaardigheid ontwikkelen om al makend, schrijvend en spelend uit te zoeken wat tekst vandaag en in de toekomst kan zijn.

Binnen dit alles maken we enerzijds een duidelijke keuze voor ambacht en kunde als belangrijke fundamenten voor een artistieke loopbaan. De keuze voor tekst impliceert een gevoeligheid voor taal en nuancering, naast analysevaardigheden en inzicht. Daarnaast is de technische beheersing van lichaamstaal en stem cruciaal. In theorievakken wordt aan de student een brede bagage van kunst en samenleving aangereikt, om een eigen referentiekader op te bouwen.

Anderzijds verwachten we dat je als student in staat bent om je eigen opleiding en ontwikkeling in handen te nemen en vooruit te stuwen, vanuit een artistiek verlangen. We streven ernaar om een context te scheppen waarbinnen je zelfredzaamheid, lef en verantwoordelijkheidszin gestimuleerd worden. Met voldoende veiligheid, maar zonder je af te schermen voor de realiteit. Zodat je gaandeweg zélf een kader en context kan scheppen voor je werk.

Op de toelatingsproef zoeken we of je voor dit plaatje voldoende aanleg en bagage hebt.

  • Ben je een speler? We kijken in de toelatingsproef of je makkelijk tot spelen komt, of je er plezier in vindt en of je kan samenspelen met anderen.
    In de monoloog en in collectieve improvisatorische speloefeningen toetsen we je spelverbeelding en spelcreativiteit. Daarnaast is er een verplichte dialoog: uit Closer van Patrick Marber. We toetsen zo ook of je liefde hebt voor tekst. En of je een tekst kan interpreteren. Op de website vind je een aantal monologen van diverse klassieke en hedendaagse auteurs, waaruit je er één kiest.
  • Ben je een maker? Heb je voeling met beelden, met hoe je iets op scène brengt? Voel je de noodzaak om iets te vertellen? En lukt het je om dat in een transparante vorm over te brengen bij een publiek? Voor de eerste maakopdracht schotelen we je foto’s voor als uitgangspunt, om je verbeelding te prikkelen.
  • Hoe zit het met je lichaam en stem? In een bewegingssessie kijken we hoe je je lichaam inzet. Ook stem is een aandachtspunt. Welke ontwikkelingsmogelijkheden heb je op dit vlak? Wat zijn de mogelijke problemen en welke werkpunten zal je moeten aanpakken?
  • Heb je inzicht? Hoe neem jij een standpunt in? Doorheen de proeven peilen we naar je persoonlijke verhouding tot het materiaal en naar je inzicht hierin. Hiernaast is er ook een schriftelijke proef waarin we een beeld krijgen van je referentiekader en denkvermogen.

Wat je concreet moet voorbereiden

Kies één van de monologen die je hier in bijlage vindt.
Je brengt voor jezelf structuur aan in de tekst en je studeert hem goed in zodat je hem uit het hoofd kent. Dat is een voorwaarde om met de tekst te kunnen ‘spelen’ en hem tot leven te brengen op de scène. We willen zien hoe je je persoonlijk verhoudt tot die tekst, hoe je je de tekst eigen maakt en hoe je hem op het hier en nu betrekt. Wat is de context, wie spreek je aan, wat wil je bereiken? Maak hierin duidelijke keuzes.

Bereid een persoonlijke performance voor van ongeveer twee minuten.
Je doet dat op basis van een van de foto’s die je vindt op deze link (https://drive.google.com/drive/folders/0B_dZ0wCxTPjxbnpZbTEzLWlXTFE?usp=sharing).
 Kies een foto die jou aanspreekt, en gebruik die als vertrekpunt, als uitvalsbasis voor je denken en voelen, je verbeelding en creativiteit. Wij willen zien hoe de foto jou tot het maken (van een beeld, een tekst, een beweging, een geluid,…. ) inspireert. Denk na over je standpunt, je betrokkenheid en de vorm die je kiest. Zorg dat je je keuze kunt verantwoorden.

! Gebruik enkel decorelementen en audiovisueel materiaal indien noodzakelijk. Wij voorzien op dat moment enkel een geluidsinstallatie.

Leer de dialoog uit Closer, de mannelijke of de vrouwelijke rol (vrije keuze).
Het is belangrijk om de tekst uit het hoofd te leren en van tevoren geen spelstrategieën uit te denken. Je zal de dialoog immers moeten spelen met iemand die je nog niet kent. Je reikt je tegenspeler in het moment spelkeuzes aan en gaat tegelijk mee in zijn/haar keuzes. Spelcreativiteit maar ook aanvaarden, flexibel spelen zijn hier belangrijk.

Belangrijk is dat je deze opdrachten voorbereidt zonder begeleiding van een coach.

 

Verloop van de toelatingsproef

Dag één (8u30- 18u)

Tijdens de voormiddag staan na een korte verwelkoming en opwarming drie werksessies op het programma, in de vorm van een carrousel: een sessie monologen, een improvisatiesessie en een sessie beweging. De monologensessie moet je voorbereiden. In de andere twee workshops ga je aan de slag met de voorzetten en de instructies die de docenten je geven.

Na de voormiddag houdt de jury een eerste beraadslaging. In het geval van fundamentele bezwaren kan de opleiding beslissen om voor een kandidaat de proef hier te beëindigen. De kandidaat krijgt individuele, mondelinge feedback.

In de namiddag doe je dan de maakopdracht die je hebt voorbereid. De maakopdrachten worden getoond aan iedereen.

Hierna houdt de jury een tweede beraadslaging om te beslissen welke kandidaten verder gaan naar de tweede dag van de proef. De kandidaten die de proef hier moeten beëindigen, krijgen individuele mondelinge feedback. De kandidaten die verder gaan, krijgen een nieuwe maakopdracht voor de tweede dag.

Dag twee (9u-18u)

Op deze dag ga je in twee werksessies aan de slag met een kort fragment uit Antigone (krijg je ter plaatse) en met het Closer-fragment dat je hebt voorbereid. Je krijgt van de docenten spelinstructies en – tips. Je wordt uitgedaagd om te experimenteren, om je in te leven, om diepgang en kwetsbaarheid in je spel te tonen.

Ook is er op de tweede dag een schriftelijke proef: je krijgt een essayistische tekst (max. 1 A4) voorgeschoteld, je vat de kerngedachte ervan samen en reageert erop met een eigen standpunt en argumentatie. Zo willen we zicht krijgen op je vermogen tot logisch redeneren, je formuleervaardigheid en je referentiekader/bagage.

In de namiddag toon je het resultaat van de nieuwe maakopdracht, die je op dag één hebt gekregen. Aan het eind van de tweede dag voeren we eventueel individuele gesprekken en beraadslaagt de jury. We sluiten de dag af met de selectie en feedback. In deze gesprekken krijg je ruimte om je verhaal te doen en wij vertellen jou hoe we je in de afgelopen twee dagen hebben ervaren: pik je snel dingen op? Kan je soepel samenwerken met medestudenten en sta je open voor opbouwende kritiek? Heb je voldoende autonome werkkracht? Wat zijn volgens ons je werkpunten?

Indien de balans volgens de jury positief is, ben je toegelaten. Indien we wel jouw potentieel zien maar nog twijfels hebben over concrete deelaspecten, vragen we je eventueel om je opnieuw aan te bieden op de terugkomdag eind augustus (zie onder).

Veel succes!

Carl von Winckelmann, Steven Beersmans, Kris Cuppens, Lieve Hermans, Els Jourquin, Els Olaerts, Sofie Saller, Barbara Vandendriessche, Sara Vertongen, Geert Kestens, Nico Boon en Els Janssens (het toelatingsproefteam).

 

Inschrijving – VERPLICHT!
 Gelieve – om je voor de toelatingsproef in te schrijven – de aanvraag tot deelname aan een toelatingsproef in te sturen (https://toelating.luca-arts.be/artistieke-toelatingsproef). Hierna krijg je een bevestiging per e-mail toegestuurd.

Terugkomdag

Op 26 augustus 2019 organiseren we optioneel een terugkomdag indien er kandidaten zijn bij wie we nog vragen hebben. Sommigen krijgen een opdracht mee en laten dan het resultaat zien. Anderen moeten oplossingen zoeken voor administratieve of medische problemen. Aangezien het totaal aantal plaatsen gelimiteerd is, willen we zicht hebben op het hele plaatje alvorens onze definitieve beslissing te nemen.

Vragen?

Mail naar .img@.img

Inschrijving – BELANGRIJK !
Gelieve – om je voor de toelatingsproef in te schrijven – de aanvraag tot deelname aan een toelatingsproef in te sturen via deze link: https://toelating.luca-arts.be/artistieke-toelatingsproef

Hierna krijg je een bevestiging per e-mail toegestuurd. Check goed je spamfolders als je een hotmail of gmail account hebt.

Je kan het tekstmateriaal voor de toelatingsproef downloaden via deze link: Tekstmateriaal Toelatingsproef.


Print pagePDF page
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram