logo

Toelatingsproef

Inschrijving – BELANGRIJK !

Er is een verplichte inschrijving voor de driedaagse toelatingsproeven.

Via deze link kan je inschrijven: https://www.kunststudereninvlaanderen.be/?id=23

Het tekstmateriaal voor de toelatingsproef kan je hier downloaden: Tekstmateriaal Toelatingsproef.

Check de toelatingsvoorwaarden! : Toelatingsvoorwaarden

Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden kan je niet toegelaten worden tot de opleiding. Kandidaten met een Nederlands of ander buitenlands diploma wordt aangeraden dit vooraf aan ons te signaleren. Wij zijn een academische bachelor en masteropleiding. Alle info over diploma en andere voorwaarden kan je op de pagina Toelatingsvoorwaarden gelinkt terug vinden. Zit je nog met vragen dan kan je steeds met ons contact opnemen via : .img@.img

 

TOELATINGSPROEF LUCA DRAMA voor het academiejaar 2020-2021

LUCA School of Arts- campus Leuven

                

Sessie 1: Van 6 tot 7 april 2020 (GEANNULEERD)
Sessie 2: Van 2 tot 3 juli 2020
Sessie 3: Van 20 tot 22 augustus 2020
Sessie 4: Van 7 tot 8 september 2020

Wat is ons profiel?

Bij LUCA Drama word je een podiumkunstenaar met een eigen artistiek profiel als acteur/theatermaker/schrijver. Je ontwikkelt jezelf in relatie tot de wereld en het kunstenveld. Je leert breed en flexibel functioneren, als creërend, uitvoerend of docerend artiest. Met een stevige portie daadkracht en ondernemingszin.

Bachelortraject Speler/Maker

In de eerste drie semesters ligt de focus op een gezamenlijke basisopleiding Spelen en Maken. Daarna kan je in de verdiepende modules bepalen of je de klemtoon meer op spelen of maken wil leggen. Via keuzevakken kan je extra inzetten op spelen voor camera, schrijven en educatie. Zo geef je je eigen parcours vorm. Je sluit je opleiding af met een masterproef die jouw unieke positie weerspiegelt. In de éénjarige artistieke master profileer je je als kunstenaar binnen een zuiver artistiek werkveld, in de tweejarige artistiek-educatieve master profileer je je als kunstenaar-docent in sociale en educatieve contexten.

In ons programma nemen tekst en taal een centrale plaats in.  Hiermee reiken wij inhouden aan, stimuleren we je ontwikkeling en dagen we je uit. Je ontwikkelt taalgevoeligheid en tekstinzicht. Je onderzoekt al spelend, makend en schrijvend wat tekst vandaag en in de toekomst kan zijn.

Binnen dit alles maken we een duidelijke keuze voor ambacht en kunde als belangrijke fundamenten voor een artistieke loopbaan. Je krijgt inzicht in de werking van je lichaam en stem en leert ze in te zetten op een podium. Aan de hand van theorievakken bouw je je eigen referentiekader over de kunsten en de samenleving op.  We leren je omgaan met podiumtechnieken en stimuleren je ondernemingszin, zodat je gaandeweg zélf een kader en context kan scheppen voor je werk.

We zetten in op interdisciplinair werk: op de campus kan je deelnemen aan co-creatie projecten met de opleiding Muziek, je werkt samen met studenten Film in de modules rond camera-acteren en met studenten uit andere kunstopleidingen in LUCA-brede keuzevakken.

Onze docenten houden de vingers aan de pols van de actuele podiumkunsten, in al hun diversiteit. Podiumkunstenaars uit het ruime artistieke werkveld begeleiden je doorheen je opleiding, vanuit een geëngageerde kijk op de wereld en de kunsten vandaag.

Bachelortraject Schrijven: Writing for performance

Vanaf 2020-21 kan je naast het traject Spelen & Maken ook kiezen voor een volwaardig traject Schrijven. In dat traject leg je een stevige basis in acteren & theatermaken én bouw je een eigen praktijk uit in ‘Writing for Performance’. De studenten uit de verschillende trajecten werken samen als schrijver, maker en/of speler in modules en atelierweken.

 • je schrijft voor theater én verrijkt je parcours met schrijven voor film, tv, games, nieuwe media, spoken word, radio, muziek, …
 • je krijgt les van diverse actieve en bekroonde auteurs
 • je volgt grotendeels hetzelfde basisprogramma als de studenten Spelen & Maken
 • je ontwikkelt daarnaast een eigen schrijverschap
 • je doet projecten met andere opleidingen van LUCA School of Arts
 • je ontwikkelt ondernemingszin en zet projecten op in het werkveld
 • je hebt toegang tot een breed beroepenveld

Centraal in ‘Writing for Performance’ staat het maken van teksten die tot leven komen in een uitvoering. Nieuwe verhalen die gestalte geven aan jouw visie en fascinaties.
 
De opleiding start vanuit drama en podiumkunsten. Hier ligt de kern van je schrijverschap. Je bouwt je artistieke schrijfpraktijk doorheen de opleiding uit via verschillende werkvormen:

 • groepsprojecten en modules
 • schrijftraining, gericht op specifieke stijlen en vormen
 • keuzestages bij andere opleidingen in de hogeschool en in het werkveld
 • een eigen atelierpraktijk die vorm krijgt in een portfolio en in eigen performances

Wat willen wij op twee dagen toelatingsproef van jou te weten komen?

We willen onderzoeken of ons profiel bij jou past en of je er voldoende bagage en motivatie voor hebt.

– Ben je een speler? We kijken in de toelatingsproef of je makkelijk tot spelen komt, of je er plezier in vindt en of je kan samenspelen met anderen.

In de monoloog en in collectieve improvisatorische speloefeningen toetsen we je

spelverbeelding en spelcreativiteit. Daarnaast is er een verplichte dialoog: uit Closer van Patrick Marber. We toetsen zo ook of je liefde hebt voor tekst. En of je een tekst kan interpreteren. Op de website vind je een aantal monologen van diverse klassieke en hedendaagse auteurs, waaruit je er één kiest.

– Ben je een maker? Heb je voeling met beelden, met hoe je iets op scène brengt? Voel je de noodzaak om iets te vertellen? En lukt het je om dat in een transparante vorm over te brengen bij een publiek? Voor de eerste maakopdracht schotelen we je foto’s voor als uitgangspunt, om je verbeelding te prikkelen.

– Ben je een schrijver?

Via een schrijfopdracht gaan we na hoe je je eigen gedachten overbrengt op papier. Hoe werkt je verbeelding als je in je eigen woorden een wereld gaat vormgeven?

Je brengt voor de maakopdracht van dag 1 een uitgeschreven tekst mee op basis van de opdracht.
Je kan ook eventueel eigen teksten of een uitgebreider portfolio van teksten meebrengen.

Als je geïnteresseerd bent in het traject schrijven/writing for performance is dit aanbevolen.

– Hoe zit het met je lichaam en stem? In een bewegingssessie kijken we hoe je je lichaam inzet. Ook stem is een aandachtspunt. Welke ontwikkelingsmogelijkheden heb je op dit vlak? Wat zijn de mogelijke problemen en welke werkpunten zal je moeten aanpakken? -Heb je inzicht? Hoe neem jij een standpunt in? Doorheen de proeven peilen we naar je persoonlijke verhouding tot het materiaal en naar je inzicht hierin.

– Ben je in staat om je eigen opleiding en ontwikkeling in handen te nemen en vooruit te stuwen, vanuit een artistiek verlangen en een eigen noodzaak? Ben je daarnaast ook een teamspeler die plezier vindt in het samenwerken met anderen?

Wat je concreet moet voorbereiden

Kies een van de monologen die je hier in bijlage vindt.

Je brengt voor jezelf structuur aan in de tekst en je studeert hem goed in zodat je hem uit het hoofd kent. Dat is een voorwaarde om met de tekst te kunnen ‘spelen’ en hem tot leven te brengen op de scène. We willen zien hoe je je persoonlijk verhoudt tot die tekst, hoe je je de tekst eigen maakt en hoe je hem op het hier en nu betrekt. Wat is de context, wie spreek je aan, wat wil je bereiken? Maak hierin duidelijke keuzes.

Bereid een persoonlijke performance voor van ongeveer twee minuten.

Je doet dat op basis van een van de foto’s die je vindt op deze link:

(https://drive.google.com/drive/folders/0B_dZ0wCxTPjxbnpZbTEzLWlXTFE?usp=sharing).

Kies een foto die jou aanspreekt, en gebruik die als vertrekpunt, als uitvalsbasis voor je denken en voelen, je verbeelding en creativiteit. Wij willen zien hoe de foto jou tot het maken (van een beeld, een tekst, een beweging, een geluid, …. ) inspireert. Denk na over je standpunt, je betrokkenheid en de vorm die je kiest. Zorg dat je je keuze kunt verantwoorden.

! Gebruik enkel decorelementen en audiovisueel materiaal indien noodzakelijk. Wij voorzien op dat moment enkel een geluidsinstallatie.

! Als je een eigen tekst gebruikt, breng die dan mee. Denk eraan die dan na de proef aan ons te geven zodat we hem nog eens kunnen inkijken.

Leer de dialoog uit Closer, de mannelijke of de vrouwelijke rol (vrije keuze).

Het is belangrijk om de tekst uit het hoofd te leren en van tevoren geen spelstrategieën uit te denken. Je zal de dialoog immers moeten spelen met iemand die je nog niet kent. Je reikt je tegenspeler in het moment spelkeuzes aan en gaat tegelijk mee in zijn/haar keuzes. Spelcreativiteit maar ook aanvaarden, flexibel spelen zijn hier belangrijk.

Indien je interesse hebt in het traject schrijven én je hebt al eerder tekstmateriaal gemaakt (wat niet per sé een voorwaarde is om te slagen voor de proef): bundel dan een beperkt aantal teksten in een portfolio. Kies voor teksten die representatief zijn voor waar je nu als schrijver staat en waar je naar toe wil.
Dit portfolio geef je af.

Belangrijk is dat je deze opdrachten voorbereidt zonder begeleiding van een coach.

Leerkrediet
Het is belangrijk dat je als student op de hoogte bent van de stand van je leerkrediet bij aanvang van het academiejaar waarin je bij LUCA Drama zult starten.

Kandidaat-studenten met een leerkrediet lager dan of gelijk aan 0 studiepunten, kunnen niet inschrijven.

Kandidaat-studenten die over minder dan 60 studiepunten beschikken zullen geen volledige opleidingsfase van 60 sp kunnen opnemen omdat zij enkel financierbaar zijn voor het resterende positieve leerkredietsaldo. Zij dienen er bovendien rekening mee te houden dat deze lage leerkredietstand hun doorstroming door het volledige studieprogramma zal vertragen.

Generatiestudenten die nooit eerder in een Vlaamse hogeronderwijsinstelling waren ingeschreven, starten met een leerkrediet van 140 studiepunten.

Alle info over de stand van je leerkrediet via het studentenportaal van de Vlaamse overheid:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/waar-vind-ik-de-stand-van-mijn-leerkrediet#Via_het_studentenportaal
Of via de onderwijsinstelling waar je momenteel bent ingeschreven.

Verloop van de toelatingsproef

Dag één (8u30-18u)

Tijdens de voormiddag staan na een korte verwelkoming en opwarming drie werksessies op het programma, in de vorm van een carrousel: een sessie monologen, een improvisatiesessie en een sessie beweging. De monologensessie moet je voorbereiden. In de andere twee workshops ga je aan de slag met de voorzetten en de instructies die de docenten je geven.

Na de voormiddag houdt de jury een eerste beraadslaging. In het geval van fundamentele bezwaren kan de opleiding beslissen om voor een kandidaat de proef hier te beëindigen. De kandidaat krijgt individuele, mondelinge feedback.

In de namiddag doe je dan de maakopdracht die je hebt voorbereid. De maakopdrachten worden getoond aan iedereen.

Hierna houdt de jury een tweede beraadslaging om te beslissen welke kandidaten verder gaan naar de tweede dag van de proef. De kandidaten die de proef hier moeten beëindigen, krijgen individuele mondelinge feedback. De kandidaten die verder gaan, krijgen een nieuwe maakopdracht voor de tweede dag.

Dag twee (9u-18u)

Op deze dag ga je in twee werksessies aan de slag met een kort fragment uit Antigone (krijg je ter plaatse) en met het Closer-fragment dat je hebt voorbereid. Je krijgt van de docenten spelinstructies en -tips. Je wordt uitgedaagd om te experimenteren, om je in te leven, om diepgang en kwetsbaarheid in je spel te tonen.

Ook is er op de tweede dag een schrijfopdracht. Je schrijft een korte scène uit en bespreekt die in kleine groepjes.

In de namiddag toon je het resultaat van de nieuwe maakopdracht, die je op dag één hebt gekregen. Aan het eind van de tweede dag voeren we eventueel individuele gesprekken en beraadslaagt de jury. We sluiten de dag af met de selectie en feedback. In deze gesprekken krijg je ruimte om je verhaal te doen en wij vertellen jou hoe we je in de afgelopen twee dagen hebben ervaren: pik je snel dingen op? Kan je soepel samenwerken met medestudenten en sta je open voor opbouwende kritiek? Heb je voldoende autonome werkkracht? Wat zijn volgens ons je werkpunten?

Indien de eindbalans volgens de jury positief is, ben je toegelaten. Indien niet, wisselen we nog wel feedback uit over de afgelopen twee dagen. Indien we wel jouw potentieel zien maar nog twijfels hebben over concrete deelaspecten, staan we je toe om je opnieuw aan te bieden op de tweede dag van een van de volgende toelatingsproefsessies.[1]

[1] Dit geldt natuurlijk niet voor de laatste toelatingsproefsessie in september.

Veel succes gewenst vanwege het dramadocententeam 2019-20

Tunde Adefioye, Timme Afschrift, Peter Anthonissen, Nico Boon, Steven Beersmans, Kris Cuppens, Peter De Graeve, Jelle De Grauwe, Esther de Koning, Koen De Preter, Nele Eeckhout, Suzanne Grotenhuis, Lieve Hermans, Siona Houthuys, Els Janssens, Els Jourquin, Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Johan Knuts, Stefanie Lambrechts, Freek Mariën, Emmelien Monnens, Astrid Ogiers, Els Olaerts, Sofie Saller, Marina Smolders, Katrien Valckenaers, Tom Van Bauwel, Jorre Vandenbussche, Barbara Vandendriessche, Kristof Van Perre, Jonas Van Thielen, Godfried Verschaffel, Sara Vertongen en Carl von Winckelmann

Vragen?

Mail naar .img@.img

Inschrijving – BELANGRIJK !
Gelieve – om je voor de toelatingsproef in te schrijven – de aanvraag tot deelname aan een toelatingsproef in te sturen via deze link: https://www.kunststudereninvlaanderen.be/?id=23

Hierna krijg je een bevestiging per e-mail toegestuurd. Check goed je spamfolders als je een hotmail of gmail account hebt.

Je kan het tekstmateriaal voor de toelatingsproef downloaden via deze link: Tekstmateriaal Toelatingsproef.


Print pagePDF page
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram